MSDS-SDS

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir. GBF’ler ürünlerin prospektüsüdür ve ürün hakkında gerekli tüm bilgiyi özet olarak kullanıcısına aktarmaktadır. O kimyasalın hem kişi hem de çevre sağlığı açısından güvenle kullanılması, muhtemel tüm tehlikeleri ve bunlardan korunma yollarıyla ilgili gerekli bilginin sağlanması için GBF hazırlanması gereklidir. Kimyasal madde ve müstahzarları ( karışımlar) üreten ya da ithal eden firmaların bu kimyasalları kullanacak ya da kimyasala maruz kalacak kimseleri kimyasalın potansiyel tehlikeleri için uyarması gerekmektedir. GBF’ler sizin firmanıza ve ürünlerinize özgü dökümanlardır. İçeriklerindeki hammaddelerin veya direkt maddelerin insan ve çevre üzerinde yaratacağı tehlikelere karşı çok iyi analiz edilmiş olması ve son ürüne maruz kalınması durumunda nelerle karşılaşılacağını, nasıl önlemler alınabileceğini göstermesi gerekir. Bu görev ve sorumluluklara göre bir tehlikeli madde veya müstahzar üreten, yurt dışından ithal eden ya da satan firmalar müşterilerine Güvenlik Bilgi Formu sunmak zorundadır. Güvenlik Bilgi Formu, madde ya da müstahzarın piyasaya sürüleceği devletlerin resmi dillerinde temin edilmesi gereklidir (Ülkemizde Türkçe). Güvenlik Bilgi Formu; piyasaya arz edilen kimyasallar için Türkçe, ihraç edilen kimyasallar için ihraç edilen ülkenin resmi dillerinden birinde hazırlanır. www.nesemkalibrasyon.com olarak, kimya sanayiinde son derece önemli bir yer tutan “Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS-SDS) (Material Safety Data Sheet) leri,Yeni Güvenlik Bilgi Formları Hazırlama Yönetmeliği Yayınlandı. (13 Aralık 2014 Tarihli 29204 No'lu Resmi Gazete). AB CLP yönetmeliğine uyum sağlamak amacı ile yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile tehlikeli madde ve karışımların sınıflandırmaları değişmişti. Bu yönetmeliğe uyum amacıyla 13 Aralık 2014 tarihinde yeni GBF Yönetmeliği yayınlandı. Buna göre Güvenlik Bilgi Formları (GBF) Maddeler için  01/06/2015 tarihinden ve karışımlar için 01/06/2016 tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe göre hazırlanacaktır. Güvenlik Bilgi Formlarını Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait GBF lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.